Terms & Conditions

นอกจากบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว ด้านงานบริการหลังการขายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการรับประกันคุณภาพตามระยะเวลา และอายุการใช้งาน

1. เงื่อนไขการรับประกัน

การเริ่มต้นการรับประกัน
บริษัท โฮฟ คออินดัส จำกัด จะรับประกันสินค้าใหม่ที่ขายให้ผู้แทนจำหน่าย หรือ ลูกค้าทั่วไป โดยตรงจากบริษัท โฮฟ คออินดัส จำกัด โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ลูกค้า (รายแรก) ซื้อสินค้า

ระยะเวลารับประกัน
สินค้าทุกตัวที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท โฮฟ คออินดัส จำกัด จะมีอายุการรับประกัน เป็นระยะเวลา1 ปี โดยเริ่มนับจาก เดือน/ปี ที่ลูกค้าซื้อสินค้า

ยกเว้น ไส้กรอง , Suction filter ( HF series) ทางบริษัท จะรับประกัน ในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 500 ชั่วโมง โดยเริ่มนับจาก เดือน/ปี ที่ลูกค้าซื้อไปใช้งาน
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อขาย ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มนับจาก เดือน/ปี ที่ผลิตเป็นหลัก
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันเป็นไปตามระยะเวลารับประกันดังกล่าวและภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน ถ้าหากมีความเสียหาย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุชิ้นส่วนหรือกระบวนการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตภายใต้การใช้งาน และการบำรุง รักษาตามปกติ บริษัท ฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วนที่บกพร่องให้โดยไม่คิดมูลค่า
การซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน

ข้อตกลงในการรับประกันจำกัดเฉพาะการซ่อมหรือ เปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วน ซึ่งต้องดำเนินการโดย บริษัทโฮฟ คออินดัส จำกัด หรือ ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

2. ข้อยกเว้นในการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้
  • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้สินค้าที่ไม่ถูกต้อง และการละเลย ไม่เอาใจใส่บำรุงรักษา
  • ความเสียหาย ซึ่งเกิดกับชิ้นส่วนภายนอกที่เสื่อมสภาพได้จากการสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีกขาด รวมทั้งการเกิดสนิม
  • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการดัดแปลงสภาพ แก้ไข ต่อเติม การแยกออกจากกัน การซ่อมที่ไม่ถูกต้อง
  • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้อะไหล่เทียม น้ำมันเชื้อเพลิง สารหล่อหลื่นต่าง ๆ ที่ผิดประเภท มีคุณภาพต่ำ
  • ความเสียหาย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ
  • ความเสียหาย ที่เกิดจากการซ่อม หรือปรับแต่งโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่จากบริษัท ฯ หรือผู้แทนจำหน่าย ที่บริษัท โฮฟ คออินดัส จำกัดแต่งตั้ง (ต้องมีการแต่งตั้งอย่างจริงจัง มีเอกสาร, มีการอบรมสอนวิธีการใช้อุปกรณ์-เครื่องมือในการเปลี่ยนที่ถูกต้อง)
  • ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งสาธารณะ
  • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าน้ำมัน ค่ารถบรรทุก ค่าลากจูง ค่าที่พัก ค่าเสียเวลา รวมทั้งค่าเสียหาย เนื่องจากความไม่สะดวกหรือทำให้ธุรกิจเสียหาย
  • ปรากฏการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและสมรรถนะของสินค้า
  • สินค้าที่ถูกทำให้มิเตอร์วัดชั่วโมงการใช้งานไม่ตรงกับความเป็นจริง
* บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในเงื่อนไขการรับประกันนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า